Lietošanas instrukcija

1. Sagatavošana

Akumulators ir uzpildīts ar skābi, uzlādēts, sagatavots lietošanai. Skābes blīvums 1.28± 0.01 kg/l, spriegums starp spailēm -12.5 V (6 V akumulatoriem 6.2 – 6.4 V)pie +25°C.

2. Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā. Noteikti uzlādējiet akumulatoru, ja skābes blīvums ir mazāks kā 1.21 kg/l, vai spriegums ir 12,4 V, 6 V akumulatoriem – 6.2 V Turiet akumulatoru horizontāli un transportējot novietojiet tā, lai neapgāztos.Noņemiet pozitīvā pola aizsargvāciņu, kad akumulators ir ievietots un piestiprināts automašīnā un tikai pirms akumulatora pieslēgšanas automobiļa elektrosistēmai. No jaunā akumulatora noņemto aizsargvāciņu uzlieciet uz vecā akumulatora pozitīvā pola. Tādējādi akumulatoru aizsargāsiet no nejauša īssavienojuma.

3. Ierīkošana automašīnā

Ja automašīnas vai papildus elektroiekārtas (audio aparatūra, signalizācija, sakarlīdzekļi) ražotājs neizvirza īpašas prasības vai nosacījumus, tad:

 • Izslēdziet dzinēju un visas iekārtas, kas patērē elektroenerģiju;
 • Izmantojot metāla instrumentus, izvairieties no īssavienojuma izraisīšanas;
 • Vispirms atvienojiet negatīvā pola spaili, pēc tam pozitīvā pola spaili;
 • Atskrūvējiet un noņemiet akumulatora turētāju;
 • Izceliet veco akumulatoru un tā vietā novietojiet jauno;
 • Pieskrūvējiet atpakaļ akumulatora turētāju un pievelciet tā, lai akumulators nekustās un stingri turas savā vietā;
 • No akumulatora poliem un vadu spailēm notīriet svina oksīdu un netīrumus, kā arī ieeļļojiet ar tam paredzētu eļļu (ja nezināt, kādu eļļu jālieto, jautājiet akumulatora pārdevējam);
 • Vispirms pievienojiet pozitīvā pola spaili, pēc tam negatīvā pola. Pārbaudiet, vai pietiekami pievilkāt spailes;
 • Ja vecajam akumulatoram ir papilddetaļas (pola pārsegs, gāzes rezervuārs,izliekums, caurulīte, turekļi, aizbāžņi u.c.), tad noņemiet papilddetaļas vecajam akumulatoram un nepieciešamības gadījumā uzstādiet jaunajam;
 • Atstājiet vismaz vienu gāzes atveri neaiztaisītu (tas attiecas arī uz veco akumulatoru).

4. Uzlāde

 • Atvienojiet un izņemiet akumulatoru no automašīnas;
 • Nelādējiet akumulatoru dzīvojamās telpās un iespējamu uguns un liesmas avotu tuvumā;
 • Telpām ir jābūt labi vēdinātām; temperatūrai ne zemākai kā +10°C;
 • Izmantojiet tikai tam paredzētus līdzstrāvas akumulatoru lādētājus. Rūpīgi izlasiet lādētāja ražotāja ieteikumus un tos ievērojiet;
 • Akumulatora pozitīvo polu pieslēdziet lādētāja pozitīvās izejas spailei, negatīvo polu – lādētāja negatīvās izejas spailei;
 • Lādētāju ieslēdziet tikai pēc tam, kad ir pievienots akumulators, savukārt izslēdziet pēc uzlādes pabeigšanas un pirms akumulatora atvienošanas;
 • Ieteicamā uzlādes strāva (ampēros, A): 1/10 no akumulatora kapacitātes (Ah);
 • Ja skābes temperatūra paceļas virs 55°C vai spriegums vairāk kā 16.3 V, 6 V akumulatoriem 8.1 V samaziniet uzlādes strāvu;
 • Pavisam izlādējušos akumulatorus jālādē ne mazāk kā 20 stundas. Neesiet pārsteigti, ja reizēm uzlādei ir nepieciešamas divas diennaktis.;
 • Pilnībā uzlādēta akumulatora skābes blīvums ir 1.28+ 0.01 kg/l, spriegums starp spailēm – 12.6 V pie +25°C, savukārt, tikko pēc lādētāja atvienošanas – 14-14,2 V, 6 V akumulatoriem – 6.3 V;
 • Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad skābes blīvums un uzlādes spriegums divas stundas vairs nepaaugstinās;
 • Pārbaudiet elektrolīta līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet ar destilētu ūdeni.Nekad nelejiet skābi vai elektrolītu. Elektrolīta uzpildīšana notiek rūpnīcā un visā akumulatora ekspluatācijas laikā to „pastiprināt” vai mainīt nav nepieciešams.

5. Apkope

 • Akumulatoram ir jābūt tīram un sausam;
 • Regulāri pārbaudiet elektrolīta līmeni akumulatora sekcijās un nepieciešamības gadījumā papildiniet tikai ar destilētu ūdeni (elektrolīta līmeni pārbauda uzlādētam akumulatoram). Elektrolīta līmenim ir jābūt 10 mm virs svina elementu bloka. Ja nākas bieži un ar lielu ūdens daudzumu papildināt akumulatoru, pārbaudiet ģeneratora sprieguma releju;
 • Akumulatora uzlādes iekārtai automašīnā ir teicami jāstrādā. Darbojoties dzinējam, spriegumam uz pievienota akumulatora poliem ir jābūt no 13.9 V līdz 14.4V, 6 V akumulatoriem – no 6.9 V līdz 7.3 V, 24 V sistēmām – no 27.6 V līdz 29.2 V neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgti papildus elektroenerģijas patērētāji (tālās/tuvās gaismas, stikla apsilde, ventilators, kondicionieris, audio aparatūra utt.) vai nē;
 • Ekspluatējot akumulatoru apgrūtinātos apstākļos (regulāri braucot pa pilsētu,lietojot lukturus vai daudz elektroenerģiju patērējošas iekārtas, esot lielam karstumam vai aukstumam) ir katru mēnesi jāpārbauda akumulatora stāvoklis un, ja nepieciešams, papildus jāuzlādē. 24 V sistēmās, lai nodrošinātu vienādus apstākļus, ne retāk kā reizi mēnesī mainiet akumulatorus vietām;
 • Neatstājiet izlādējušos akumulatoru, nekavējoties to uzlādējiet. Fizikālo ķīmisko akumulatora īpašību dēļ dziļas izlādes gadījumā sākas aktīvās vielas, kas atrodas svina plāksnēs, sadalīšanās. Šis process ir neatgriezenisks, tādēļ izlādējies akumulators ātri zaudē kapacitāti un jaudu.Nelietojiet nekādas papildus ķīmiskās vielas vai tā saucamos „uzlabotājus”;
 • Ja elektrolīta blīvums ir zemāks par 1.21 kg/l vai spriegums ir mazāks kā 12.3 V, 6V akumulatoriem mazāks kā 6.15 V, akumulators ir obligāti jāuzlādē;
 • Neatstājiet neuzlādētu akumulatoru aukstumā. Akumulators, kura spriegums ir 12V, 6 V akumulatoram 6 V, elektrolīta blīvums 1.140 kg/l, aizsalst pie – 15°C, vēl vairāk izlādējies akumulators var aizsalt -10°C aukstumā. Izveidojušies ledus kristāli saārda svina plākšņu aktīvo masu;
 • Neatstājiet automašīnu bez ekspluatācijas ar ieslēgtu signalizāciju ilgāk kā 15 dienas;
 • Neatstājiet automašīnu ar nevajadzīgi ieslēgtām elektroenerģiju patērējošām ierīcēm. „Tuvās gaismas” pilnībā uzlādētu 55Ah kapacitātes akumulatoru izlādēs 4 – 6 stundās;
 • Visos gadījumos akumulatoru izlādējot tā, ka neizdodas iedarbināt transportlīdzekli, akumulators ir jāuzlādē ar stacionāro lādētāju(transportlīdzekļa ģenerators akumulatoru pilnībā uzlādēt nevar).

6. Palīgiedarbināšana no citas automašīnas akumulatora

 • Izmantojiet tikai tam speciāli paredzētus vadus;
 • Abu automašīnu elektrosistēmām ir jābūt ar vienādu spriegumu;
 • Abu automašīnu dzinējiem ir jābūt izslēgtiem;
 • Ar vienu vadu savienojiet abu akumulatoru pozitīvos polus. Cita vada vienu galu pieslēdziet pie palīgautomašīnas akumulatora negatīvā pola, otru galu piestipriniet automašīnas, ko nevar iedarbināt, virsbūvei tā, lai pieskartos plikam metālam un lai savienojuma vieta būtu attālināta no akumulatora. Vadieties pēc automašīnas iedarbināšanas instrukcijas. Mēģiniet automašīnu iedarbināt neilgāk kā 15 sekundes;
 • Atvienojiet vadus atpakaļējā kārtībā.

7. Akumulators bez ekspluatācijas

 • Uzlādējiet akumulatoru pilnībā un uzglabājiet sausā, vēsā vietā (0°C gaisa temperatūras apstākļos pašizlādēšanās praktiski nenotiek). Ja nelietotais akumulators tiek atstāts automašīnā, atvienojiet negatīvo spaili;
 • Pārbaudiet akumulatora stāvokli reizi 3 mēnešos un, ja ir nepieciešams, papildus uzlādējiet (skat. 4.p.). Akumulators bez ekspluatācijas diennaktī pašizlādēšanās dēļ var zaudēt līdz 1% no savas kapacitātes un tas nav uzskatāms par ražošanas defektu.